• FLYTTSTÄDNING & FLYTTHJÄLP GARANTI CHECKLISTA KONTAKT
 • Flyttstädnings Priser

  Boka även flytthjälp via oss och få 10% rabatt på totalbeloppet!

  0-19 kvm 2600 kr 1300 kr
  20-29 kvm 2800 kr 1400 kr
  30-39 kvm 3000 kr 1500 kr
  40-49 kvm 3200 kr 1600 kr
  50-59 kvm 3400 kr 1700 kr
  60-69 kvm 3700 kr 1850 kr
  70-79 kvm 3800 kr 1900 kr
  80-89 kvm 4200 kr 2100 kr
  90-99 kvm 4800 kr 2400 kr
  100-114 kvm 5170 kr 2585 kr
  115-124 kvm 5450 kr 2725 kr
  125-136 kvm 5970 kr 2985 kr
  137-148 kvm 6370 kr 3185 kr
  149-159 kvm 6770 kr 3385 kr

  Tillkommande fasta kostnader:
  100kr resa & 100kr material.

  Online Bokning

   

  Ring eller fyll i formuläret nedan för att boka din flyttstädning

  (Använder du mobilen finner du priser längst ner)

  Vi utför även flytthjälp med rutavdrag!

  Tel: 020-227 000  (Lämna tom)

   

   

  Bokningsvillkor

  Allmän Information

  Om Du flyttar samma dag som städning sker, vill vi be dig att du tömmer köket och badrummet först så att vi kan påbörja städningen där.
  Inflyttning kan ske så snart bostaden är färdigstädad, och besiktningen är utförd.

  OBS! Om t.ex. soffa eller kylskåp är tunga, och det finns risk att skada golven eller lämna repor på väggar/köksskåp, rör vi inte möblerna.
  Vi städar under/bakom soffa eller kylskåp bara i fall de flyttas av kunden.

  * Faktura sändes 1-7 dagar efter utförd städning.

  * Fakturaavgift på 40 kr. + moms tillkommer.

  Städmaterial

  * Materialkostnaden ingår i priset.

  1. ALLMÄNT
  Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.

  Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i bokningsvillkoren som skickas ut via mail eller post vid bokningstillfället. Med ”Objektet” avses den plats där tjänsten ska utföras.

  Med ”Leverantör” avses den som utför tjänsten dvs. Städgiganten AB org.nr. 556843-9797.

  Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade tjänster om inte annat anges.

  Med ”Uppdraget” avses de Tjänster Städgiganten AB utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med bokningsvillkoren. Bokningsvillkoren kompletteras av dessa allmänna villkor.
  Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet såvitt gäller tjänster där beställaren är konsument.
  Om beställaren är näringsidkare gäller inte konsumenttjänstlagen och dessa avtalsvillkor endast i tillämpliga delar.

  2. UPPDRAGET
  Städgiganten AB skall utföra Tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

  UTRUSTNING
  Städgiganten AB tillhandahåller städutrustning om inget annat överenskommits.
  Beställaren skall tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten och uttömningsmöjlighet.

  BESTÄLLD TID
  Detta framgår av bokningsvillkoren som mailats, ringt in eller postats vid bokningstillfället.

  BOKNING
  Med bokning avses per telefon eller e-post av beställare godkänt förslag på tid för tjänstens utförande.
  Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4.
  Städgiganten AB förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle.
  Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

  INSTÄLLELSEAVGIFT
  Städgiganten AB debiterar en inställelseavgift på f.n 150 kr per tillfälle, ej rut-berättigad avgift.

  3. AVBOKNING
  Ett förbokat tillfälle kan avbokas av beställaren via mejl eller telefon till Städgiganten AB minst 24 timmar innan bokad tid. För senare ändring eller avbokning än 24 timmar innan uppdraget ska utföras utgår full betalning på beloppet som är efter rutavdraget på 50%.
  Inställelseavgiften faktureras inte om vi ej har varit på plats.
  Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats debiteras det enligt ovan.

  SJUKDOM
  Sjukdom påverkar inte reglerna för avbokning, ombokning och uteblivna tillfällen.
  Om debitering sker debiteras dock ingen inställelseavgift såvida ingen inställelse skett.

  4. NÖJD KUND-GARANTI
  Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.
  Engångsuppdrag besiktas av köparen av tjänsten och städaren på plats direkt efter avslutat uppdrag med vår checklista eller senast 3 dagar efter utfört arbete.
  Eventuella påpekanden åtgärdas av oss direkt på plats vid besiktningen av städningen.
  Gäller ej vid senare besiktning.
  Då gäller reklamation se punkt 5.
  Är du osäker på vad som ingår i vår garanti? Ring oss på 0767777616 mellan 8:00-16:00 Måndag till Fredag.

  5. FEL, AVVIKELSER OCH REKLAMATIONER
  Beställaren ska underrätta Viklunds Städgiganten AB inom skälig tid (senast 3 dagar efter städningen) efter det att man märkt eller borde ha märkt att Tjänsten är felaktig (reklamation).
  Städgiganten AB åtar sig att åtgärda felet och rätta till avvikelsen inom 36 timmar, om möjligt.

  6. TILLTRÄDE – IORDNINGSTÄLLANDE
  Beställaren skall lämna tillträde samt se till att bostaden är i sådant skick att Tjänsten kan utföras.

  7. BETALNINGSVILLKOR
  Betalning kan endast ske med befriande verkan till Städgiganten ABs bangiro nr. 734-5157, Swish 1231744945
  Vid betalning ange Fakturanumret som referens.

  Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen och förseningsavgift på 60kr.
  En aviavgift på 50kr tillkommer på fakturan.
  Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum.

  Tilläggstjänster faktureras löpande av Leverantören och betalning skall vara Städgiganten AB tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum.
  Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits.
  Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Städgiganten AB blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Städgiganten AB i efterhand rätt att kräva Beställaren på motsvarande belopp.

  8. KREDITUPPLYSNING
  Städgiganten AB gör en mindre kreditupplysning på alla engångsbokningar.
  Om Beställaren har betalningsanmärkningar kommer Städgiganten AB att begära förskottsbetalning innan uppdraget utförs.

  9. ARBETSLEDNING OCH KONTAKTPERSON
  Arbetet leds och kontrolleras av Städgiganten ABs arbetsledare.
  Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson.
  Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Städgiganten AB kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

  10. NYCKLAR MM
  Det är viktigt att Beställaren kommer överens med Städgiganten AB hur vi gör med nyckel så att vi kommer in och kan låsa efter oss när vi är klara.
  Städgiganten AB tar fullt ansvar för utkvitterade nycklar.

  11. ANSVAR
  Städgiganten AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av Städgiganten AB:s Personskador regleras i enlighet med Städgiganten AB:s försäkring.
  Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning.
  Städgiganten AB kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på beställarens maskiner.
  Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner som användes av Städgiganten AB utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av beställaren.
  Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin skall det skadade objektet lämnas över till Städgiganten AB. Skaderapport/- anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

  12. ERSÄTTNINGSANSPRÅK PÅ GRUND AV SKADA
  Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Städgiganten AB, dock senast tre (3) arbetsdagar efter att skadan konstaterats.
  Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

  13. FÖRSÄKRING
  Städgiganten AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Städgiganten AB har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle.
  Städgiganten AB är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av nycklar.

  14. FORCE MAJEURE
  Händelser utom Städgiganten AB kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lock out, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Städgiganten AB icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Städgiganten AB från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.
  Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Städgiganten AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

  15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
  Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande.
  Villkoren publiceras på Städgiganten ABs hemsida www.stadgiganten.nu

  16. HÄVNING
  Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom.
  Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Städgiganten AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

  17. SEKRETESS
  Varje uppdrag behandlas med sekretess.
  Städgiganten AB s medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt.
  Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Städgiganten AB i form av referenser och dylikt konfidentiellt.